Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S16.Tuyết Ẩm

Từ đến

Nạp nhận quà tốt

Sự kiện | 


Nạp nhận quà tốt

Chuỗi các sự kiện

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, khi chư vị nạp Nguyên Bảo (KNB) vào Phong Vân 3D đạt mốc chỉ định, sẽ được mua những vật phẩm giảm giá với số lượng giới hạn.

Thời gian tổ chức

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14/07/2016
  • Kết thúc: 23:59 ngày 20/07/2016

Phần thưởng

Ngày 1:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu2
Hồ Lam Châu2
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Duyên Bì Khố (S.Lực)1
Khấu Bì Khố (S.Lực)1
Khê Bì Khố (S.Lực)1
Sóc Bì Khố (S.Lực)1
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Da 430
Sợi 430
Vải 430
Kim Loại 42
Gỗ 42
1000 KNB (80%)Hoàn Đồng Quyển-Thường40
Căn Cốt Đơn 140
Giác Ngộ Đơn40
Chìa Hoàng Kim10
Truyền Âm20

Ngày 2:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu2
Hồ Lam Châu2
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Da 530
Sợi 530
Vải 530
Kim Loại 520
Gỗ 520
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Sương Dạ1
Truyền Âm20
Hoàn Đồng Quyển-Thường40
Căn Cốt Đơn 140
Giác Ngộ Đơn40
1000 KNB (80%)Khê Trù Y (S.Lực)1
Sóc Trù Y (S.Lực)1
Duyên Trù Y (S.Lực)1
Khấu Trù Y (S.Lực)1
Chìa Hoàng Kim10

Ngày 3:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu4
Hồ Lam Châu4
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Da 530
Sợi 530
Vải 530
Kim Loại 520
Gỗ 520
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Sương Dạ1
Truyền Âm20
Căn Cốt Đơn 120
Giác Ngộ Đơn20
Hoàn Đồng Quyển-Thường40
1000 KNB (80%)Hồn Sinh Lực-Tím1
Hồn Nội Lực-Tím1
Hồn Ngoại Công-Tím1
Hồn Nội Công-Tím1
Hồn Ngoại Phòng-Tím1
Hồn Nội Phòng-Tím1

Ngày 4:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu4
Hồ Lam Châu4
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Da 530
Sợi 530
Vải 530
Kim Loại 520
Gỗ 520
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Rương Phi Vân 5020
Rương Thần Phong 5020
Rương Đoạn Tình 5020
Rương Mộng Vũ 5020
Hoàn Đồng Quyển-Cao40
1000 KNB (80%)Khê Trù Khố (S.Lực)1
Sóc Trù Khố (S.Lực)1
Duyên Trù Khố (S.Lực)1
Khấu Trù Khố (S.Lực)1
Chìa Hoàng Kim10
Hồn EXP-Tím5

Ngày 5:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu4
Hồ Lam Châu4
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Da 630
Sợi 630
Vải 630
Kim Loại 620
Gỗ 620
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Rương Phi Vân 6020
Rương Thần Phong 6020
Rương Đoạn Tình 6020
Rương Mộng Vũ 6020
Hoàn Đồng Quyển-Cao40
1000 KNB (80%)Khê Đoạn Y (S.Lực)1
Sóc Đoạn Y (S.Lực)1
Duyên Đoạn Y (S.Lực)1
Sóc Đoạn Y (S.Lực)1
Chìa Hoàng Kim10
Hồn EXP-Tím5

Ngày 6:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu4
Hồ Lam Châu4
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Rương Phi Vân 6020
Rương Thần Phong 6020
Rương Đoạn Tình 6020
Rương Mộng Vũ 6020
500 KNB (70%)Da 630
Sợi 630
Vải 630
Kim Loại 620
Gỗ 620
Chìa Bạch Ngân5
1000 KNB (80%)Truyền Âm20
Căn Cốt Đơn 120
Giác Ngộ Đơn20
Hoàn Đồng Quyển-Cao40

Ngày 7:

Mốc nạpVật phẩm được giảm giáSố lượng
100 KNB (40%)Nội Công Tinh 31
Ngoại Công Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 31
Nội Phòng Tinh 31
Sinh Lực Tinh 31
Chìa Thanh Đồng5
200 KNB (50%)Chu Hồng Châu4
Hồ Lam Châu4
Linh Thạch20
Huyền Thiết20
Bùa Luyện Long Tinh5
300 KNB (60%)Da 630
Sợi 630
Vải 630
Kim Loại 620
Gỗ 620
Chìa Bạch Ngân5
500 KNB (70%)Truyền Âm20
Hoàn Đồng Quyển-Cao100
Căn Cốt Đơn 120
Giác Ngộ Đơn20
1000 KNB (80%)Khê Đoạn Khố (S.Lực)1
Sóc Đoạn Khố (S.Lực)1
Duyên Đoạn Khố (S.Lực)1
Khấu Đoạn Khố (S.Lực)1
Chìa Hoàng Kim10
Hồn EXP-Tím5

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện chỉ áp dụng từ máy chủ S16.Tuyết Ẩm.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa.
  • Khi chư vị anh hùng nạp đạt mốc yêu cầu trong thời gian quy định, có thể mua được các vật phẩm với mức giảm giá theo từng mốc nạp. Ví dụ: Nếu chư vị nạp mốc 1000 KNB của ngày thứ 2 sẽ mua được các vật như: Khê Trù Y (S.Lực), Sóc Trù Y (S.Lực), Duyên Trù Y (S.Lực), Khấu Trù Y (S.Lực), Chìa Hoàng Kim ở mức giả giảm 80% so với mức giá gốc tại giao diện Nạp nhận quà tốt.

Xem thêm sự kiện:

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.